ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับจร้า

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทที่ 8

1.ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยเขียนตามความเข้าใจของผู้เรียน
1.1 การนำเสนอผลงานมีวัตถุประสงค์อย่างไร
                        ได้เรียนรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ ผลงานที่ดีนั้นต้องอาศัยความรู้และทักษะตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ แต่ที่สำคัญที่สุดคือการสะสมประสบการณ์จากการที่ได้พบเห็น

1.2 หลักการพื้นฐานสำคัญของการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง
            การดึงดูดความสนใจ โดยการออกแบบให้สิ่งที่ปรากฏต่อสายตานั้นชวนมอง และมีความสบายตาสบายใจเมื่อมอง
            ความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา ส่วนที่เป็นข้อความต้องสั้นแต่ได้ใจความชัดเจน ส่วนที่เป็นภาพประกอบต้องมีส่วนสัมผัสอย่างสร้างสรรค์กับข้อความที่ต้องการสื่อความหมาย
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างจุดเน้นต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย

1.3 การบรรยายสดกับการพากย์มีข้อพิจารณาในการเลือกใช้ต่างกันอย่างไร
            การบรรยายสด เหมาะสำหรับการประชุมหรือสัมมนาที่ต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมเพราะผู้บรรยายในกรณีนี้เป็นผู้ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาเป็นอย่างดี
ส่วนการพากย์ เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ถ่ายทอดได้โดยไม่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ชม ข้อดีคือสามารถเลือกเสียงพากย์ที่มีความไพเราะน่าฟังสามารถใช้ดนตรีประกอบ

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
            การนำเสนอแบบ Slide Presentation
-                  โปรแกรม Power Point
-                  โปรแกรม ProShow Gold
-                  โปรแกรม Flip Album
           
1.5 รูปแบบที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไร

            การนำเสนอแบบ Slide Presentation

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน

1.จงอธิบายเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆว่ามีกี่ประเภท
            มี 4 ประเภท
            1. อินทราเน็ต (Intranet) เป็นเครือข่ายภายในสำหรับองค์กรหนึ่ง ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร หรือข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ขององค์กร
            2. เอกซ์ทราเน็ต (Extranet) เป็นเครือข่ายภายในสำหรับองค์กรแต่เปิดให้สมาชิกภายนอกที่ได้รับอนุญาตติดต่อเชื่อมกับเครือข่ายได้
            3. อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลเนื่องจากมีเจ้าของและเจ้าของเป็นผู้กำหนดว่าใครบ้างสามารถเป็นสมาชิกเครือข่ายได้
            4. รูปแบบของข้อมูลในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ

2.อินทราเน็ต (Intranet) หมายความว่าอย่างไร
            เป็นเครือข่ายภายในสำหรับองค์กรหนึ่ง ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร หรือข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ขององค์กร คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอาจอยู่ภายในตึกเดียวกัน หรือกระจายอยู่ทั่วประเทศขึ้นอยู่ว่าองค์กรนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่ มีสาขามากน้อยเพียงใด

3.จงยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
            - www.google.com             
    www.excite.com                 

4.จงอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ Google พอสังเขป
            1. ทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ http://www.google.co.th/
           2. เลือกหัวข้อที่ต้องการค้น ในที่นี้จะเลือกหัวข้อ เว็บ
           3.พิมพ์ keyword (ข้อความ) ที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง text box
            4. กดที่ปุ่ม ค้นหา
            5. ระบบจะทำการค้นหาเว็บไซต์ที่ตรงกับ keyword ที่ต้องการ และแสดงออกมาในรูปแบบของลิงค์พร้อมคำอธิบายประกอบ
 
5.Digital library หมายความว่าอย่างไร
            ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บสารสนเทศในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะจัดเก็บในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์

6.จงยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ประเภทของการศึกษา
            http://www.school.net.th
            http://www.learn.in.th


บทที่ 6 อินเทอร์เน็ต

1.อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายวามว่าอย่างไร
            - เครือข่ายนานาชาติหรือเครือข่ายสากล คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่มากกว่า 60 ล้านเครื่องมาเชื่องโยงและแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน จะต้องใช้เกณฑ์วิธีหรือโพรโทคอล (protocol) เดียวกันจึงจะเข้ากันและเกณฑ์วิธีที่นำมาใช้กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีชื่อเรียกว่าทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)

2.จงอธิบายความสำคัญของอินเทอร์เน็ตทางด้านการศึกษาว่ามีอะไรบ้าง
            - สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง และอื่นๆ ที่เราสนใจ
            ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
และยังสามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับมหาลัยหรือโรงเรียนอื่นๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็นข้อความเสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ

3.จงบอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
            - ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สะดวกและรวดเร็ว
            -ใช้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วโลกได้
            -ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบได้
            - สามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ
            - ให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ
            -ใช้สื่อสารด้วยข้อความ ซึ่งเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยการพิมพ์ข้อความโต้ตอบกัน
            - ใช้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
            - ซื้อขายสินค้าและบริการ

4.การติดต่อโดยใช้สายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ Modem หมายความว่าอย่างไร
            - เป็นการเชื่อมต่อของบุคคลธรรมดาทั่วไปซึ่งสามารถขอเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ อาจจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน เชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์โมเดม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก โดยผู้ใช้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ ISP เพื่อขอเชื่อมต่อผ่านทาง SLIP หรือ PPP account

5.ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www มีประโยชน์อย่างไร
            - เป็นบริการระบบข่าวสารที่มีข้อมูลอยู่ทุกแห่งในโลก ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นสามารถอยู่ในหลายรูปแบบแตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบสามารถสืบค้นได้ง่าย

6.จงยกตัวอย่างประโยชน์ของ E-mail
            - ทำให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วทันที
            - สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับที่ต้องการได้ทุกเวลา
            - ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปส่งจดหมาย
            - ผู้รับจดหมายสามารถเรียกอ่านจดหมายได้ทุกเวลา
            - สามารถถ่ายดอนแฟ้มข้อมูลได้